Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1248/BXD-HĐXD
V/v ý kiến hướng dẫn quy trình thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 29/SXD-QLXD ngày 11/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến hướng dẫn quy trình thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và có hiệu lực từ ngày ký. Trong đó, Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.”.

Do vậy, người quyết định đầu tư có thể giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc là cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để báo cáo);
- Lưu: VP, HĐXD (LĐD).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy