Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12420/BQP-TM
V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Để tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi chung là tuyển quân) đủ 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; Bộ Quốc phòng hướng dẫn các địa phương, đơn vị, cơ quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

2. Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển chọn những công dân nhập ngũ phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe; trình độ văn hóa, đúng độ tuổi quy định, trong đó cần chú ý:

a) Việc tuyển chọn đối với công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm

Thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội, cụ thể:

- Không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội những công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; phản ánh về các tôn giáo, tín ngưỡng; không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc, con người Việt Nam; thể hiện tư tưởng thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực về cuộc sống, mê tín dị đoan hoặc mang biểu tượng của các lực lượng vũ trang nước ngoài... Hình xăm, chữ xăm ở những vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên (đối với những trường hợp có hình xăm, chữ xăm diện tích nhỏ và không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong của quân nhân, việc thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội... thì vẫn được xem xét tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội).

- Những trường hợp công dân trên cơ thể có hình, chữ dán, phun, vẽ, viết... trên da (có thể tẩy xóa) vẫn được tuyển chọn và gọi nhập ngũ vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội.

Để bảo đảm công bằng xã hội, không để trường hợp công dân lợi dụng quy định về hình xăm, chữ xăm để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe, cơ quan quân sự, công an, y tế phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể liên quan để xác định, phân loại chính xác tính chất hình xăm, chữ xăm dưới da làm thay đổi sắc tố da và hình, chữ dán, phun, vẽ, viết... trên da của công dân khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổng hợp báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự để làm cơ sở đánh giá trong xét duyệt gọi công dân nhập ngũ; đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân có hình, chữ dán, phun, vẽ, viết... trên da phải tẩy, xóa trước khi giao quân. Khi công dân nhập ngũ, đơn vị tiếp tục rà soát, có biện pháp giáo dục quân nhân có hình, chữ dán, phun, vẽ, viết ... trên da tẩy xóa và chấp hành nghiêm quy định.

b) Về tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ

Ngoài những tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi nhập ngũ chung, tuyển chọn công dân nữ có thêm những tiêu chuẩn sau:

- Về tuổi đời: Từ đủ 18 đến hết 27 tuổi, chưa có chồng, chưa có con, tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội.

- Trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật: Tuyển chọn những công dân nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên; ưu tiên số tốt nghiệp cao đẳng, đại học có ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quân đội.

- Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng; riêng chiều cao từ 1,60 m trở lên, ngoại hình cân đối, quân dung tươi tỉnh.

- Thủ tục hồ sơ: Quy định như đối với tuyển chọn công dân nam nhập ngũ, ngoài ra phải có đơn tình nguyện của cá nhân được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng phân bổ chỉ tiêu gọi công dân nữ nhập ngũ theo quy định. Các đơn vị được giao chỉ tiêu chủ động hiệp đồng tuyển lẻ công dân nữ tại các địa phương trên địa bàn toàn quốc; số lượng công dân nữ nhập ngũ được tính thêm vào chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của các địa phương.

3. Các địa phương giao quân.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân; kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe đủ số lượng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm; gắn trách nhiệm từng thành viên hội đồng đối với chất lượng tuyển quân, lập hồ sơ quản lý công dân chuẩn bị nhập ngũ; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện đúng quy trình tuyển quân đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng đúng quy định của pháp luật; hạn chế thấp nhất đi lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân.

Có kế hoạch cụ thể, đề ra những biện pháp thực hiện để nâng cao chất lượng tuyển quân; ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; con em đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, không để xảy ra tình trạng “xã trắng” trong tuyển quân. Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị nhận quân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện thâm nhập “ba gặp, bốn biết” và các đơn vị thực hiện tuyển chọn lẻ công dân nữ theo quy định.

Năm 2020 Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển quân cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ đã thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa địa phương giao quân gắn với đơn vị xây dựng lực lượng dự bị động viên; do vậy, trong phạm vi thẩm quyền từng địa phương, đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện phân bổ chỉ tiêu tuyển quân gắn với địa bàn động viên đến cấp huyện.

Nắm chắc, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong tuyển quân, nhất là những hành vi, vi phạm nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau giao quân. Phối hợp với đơn vị nhận quân thực hiện, bù đổi đúng quy định (nếu có).

4. Các đơn vị nhận quân.

Chủ động hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tổ chức tập huấn nghiệp vụ trước khi về địa phương tuyển quân. Nhận quân và tổ chức hành quân về đơn vị đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đơn vị được giao tuyển nhận công dân nữ, chủ động hiệp đồng với các địa phương thực hiện tuyển lẻ theo quy định.

Xây dựng kế hoạch làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức biên chế đủ khung huấn luyện từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn, cán bộ khung phải qua đào tạo và được tổ chức tập huấn những nội dung liên quan đến huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị bảo đảm tốt cơ sở vật chất học tập, huấn luyện; mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; doanh trại phục vụ huấn luyện; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Tổ chức phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới theo quy định; tiếp tục rà soát, phát hiện tân binh trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm; hình, chữ dán, phun, vẽ, viết... có biện pháp giáo dục, tổ chức tẩy xóa khi cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện bù đổi theo quy định (nếu có). Nắm chắc và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ và quản lý kỷ luật đúng quy định.

Các cơ quan Bộ Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra địa phương, đơn vị thực hiện công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; quá trình thực hiện, kịp thời phản ảnh những vướng mắc, phát sinh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân lực) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng BQP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ nhiệm TCCT;
- Các đ/c Thứ trưởng BQP;
- Các đấu mối trực thuộc Bộ75;
- BTL Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ CHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW61;
- C10, C11, C12, C13, C31, C34; C37; C41, C50, C55, C56, C86, C96;
- Lưu: VT, NCTH. Ph 212.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang