Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/BXD-KTXD
V/v: chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước các công việc phát sinh của gói thầu số 3 Dự án Xây dựng Đại lộ Đông Tây TP Hồ Chí Minh và điều chỉnh giá hợp đồng Dự án Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh giai đoạn I.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 797/BQLGTDT-KTCL ngày 6/5/2014 về chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước các công việc phát sinh của gói thầu số 3 Dự án Xây dựng Đại lộ Đông Tây TP Hồ Chí Minh và văn bản số 813/BQLGTĐT-TCKT ngày 9/5/2014 về việc điều chỉnh giá hợp đồng Dự án Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh giai đoạn I của Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì đối với các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ hoặc bằng dự toán hoặc theo thông lệ quốc tế. Bộ Xây dựng chấp thuận đề nghị của Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố tại văn bản số 797/BQLGTDT-KTCL, chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu xây dựng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định của Nhà nước có liên quan, điều kiện cụ thể của công trình để làm rõ và xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước các công việc phát sinh của gói thầu số 3 Dự án Xây dựng Đại lộ Đông Tây TP Hồ Chí Minh.

2. Để tránh xảy ra các tranh chấp hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng, đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án, việc áp dụng công thức điều chỉnh giá như nêu tại văn bản số 813/BQLGTĐT-TCKT là phù hợp.

Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị thành phố có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh các cơ quan chức năng để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh