Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1202/GSQL-GQ5
V/v thay đổi thông tin manifest

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nhựa Việt Nhật
(Đ/c: Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tnh Long An)

Trả lời công văn số 2702/VN-04 ngày 27/02/2019, công văn số 2602/LCLB/VN ngày 19/3/2019 và công văn số 2702/VN-02 ngày 19/3/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nhựa Việt Nhật về việc thay đổi tên người nhận hàng trên manifest đối với các lô hàng nhập khẩu là phế liệu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh thông tin người nhận hàng trên manifest đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phế liệu. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi quản lý hàng hóa nhập khẩu là phế liệu nêu tại các công văn số 2702/VN-04, 2602/LCLB/VN và 2702/VN-02 nêu trên để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo nội dung trên để Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nhựa Việt Nhật biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng