Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3131/CTLAN-TTKT2 ngày 18/8/2023 và công văn số 3791/CTLAN-TTKT1 ngày 29/9/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc lập hóa đơn GTGT điện tử cho hàng xuất khẩu

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 3 Điều 13, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính về hiệu lực thi hành và xử lý chuyển tiếp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho hàng hóa xuất khẩu sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu.

2. Về hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu:

Căn cứ khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13) quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT;

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 3131/CTLAN- TTKT2 ngày 18/8/2023 nêu trên thì Cục Thuế đang tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại Công ty. Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ Luật Quản lý thuế, pháp luật về thuế GTGT và pháp luật liên quan để xử lý theo quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 120/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 120/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/01/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Lưu Đức Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/01/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản