Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
(Đ/c: số 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Trả lời công văn số 920/CV-KDQT&XNK/DMC ngày 10/8/2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Điểm c Tiết 2 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu đối với mặt hàng nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo Danh Mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược công bố (không yêu cầu phải có giấy phép) cho hai đối tượng là “Cơ sở sản xuất thuốc được cấp số đăng ký” và “Doanh nghiệp kinh doanh có chức năng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc”.

Theo đó, trường hợp “Doanh nghiệp kinh doanh có chức năng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu nguyên liệu thuộc Danh Mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu (không yêu cầu phải có giấy phép) do Cục Quản lý Dược công bố”.

- Hồ sơ và thủ tục nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm d, Tiết 2 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 38/2013/TT-BYT dẫn trên.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải