Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11471/TCHQ-GSQL
V/v xử lý thuế xe ô tô của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2405/HQĐNa-GSQL ngày 04/11/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai; công văn số 3496/HQBRVT-GSQL ngày 10/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 1535/HQBP-NY ngày 12/9/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đơn vị thực hiện truy thu thuế:

- Điểm 1 công văn số 10710/TCHQ-GSQL ngày 29/8/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện công văn số 17862/BTC-TCHQ , quy định về đơn vị thực hiện việc truy thu thuế, theo đó:

“Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe thực hiện tổ chức truy thu thuế.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu xe có trách nhiệm sao gửi hồ sơ nhập khẩu xe theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép để làm cơ sở tính thuế.”

2. Về việc truy thu thuế đối với trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam (gọi tắt là Việt kiều) đã xuất cảnh sang nước ngoài:

Căn cứ điểm 2 công văn số 17862/BTC-TCHQ ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính cũng như hướng dẫn tại công văn số 8352/TCHQ-GSQL ngày 29/8/2016 của Tổng cục Hải quan thì “Đi tượng nộp thuế là Việt kiều hồi hương được cơ quan Hải quan cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô.” và xử phạt hành chính theo quy định hiện hành. Do vậy, để phục vụ việc truy thu thuế của Cơ quan Hải quan có đầy đủ thông tin và có kết quả, tránh phát sinh nợ khó đòi, đề nghị các đơn vị:

a. Cơ quan hải quan nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe có công văn gửi Cơ quan Công an nơi Việt kiều đăng ký hộ khẩu thường trú và cơ quan Công an quản lý xuất nhập cảnh đề nghị thông báo cho Cơ quan Hải quan khi Việt kiều về Việt Nam để làm việc trực tiếp với Việt kiều về việc ban hành Quyết định truy thu thuế.

b. Đối với trường hợp Cơ quan Công an phát hiện, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, TP chủ động phối hợp với Cơ quan Công an sở tại, theo đó đề nghị Cơ quan Công an chỉ đăng ký lưu hành xe khi Việt kiều đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh