Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11457/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH B.Braun Việt Nam.
(Đ/c: Cụm KCN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số 001, 002, 003, 004, 005 ngày 30/11/2016 của Công ty TNHH B.Braun Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng: PM995R, Side fixture with round tube, Cleaning brush, Interrior box, Askina ®SilNet. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Qua xem xét nội dung các Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty thì: - Cả 05 đơn không có thông tin tại Mục E.

- Đơn số 002: tài liệu kỹ thuật không có thông tin về chất liệu cấu thành; Mục C không thể hiện mặt hàng xác định trước mã số là thanh giữ cố định hay giá đỡ. Lý do tách sản phẩm ra khỏi xe đẩy.

- Đơn số 003, 004: tài liệu kỹ thuật kèm theo không có thông tin về chất liệu, cách thức sử dụng, công dụng của mặt hàng.

- Đơn số 001 và 005: không có mẫu hàng kèm theo, tuy nhiên điểm 17 mục D, doanh nghiệp tích vào ô có mẫu.

Như vậy, không xác định được bản chất hàng hóa và không có cơ sở để xác định mã số hàng hóa theo đề nghị của Công ty.

Tổng cục Hải quan gửi trả hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty TNHH B.Braun Việt Nam hoàn thiện lại hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh