Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2687/TXNK-PL
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH & PTCN Khai Quốc
(Đ/c: số 2 lô 12B, đường Trung Hòa (KĐTM Trung Yên), P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 83/2016/CV-KQ ngày 25/11/2016 của Công ty TNHH & PTCN Khai Quốc (Công ty) đề nghị xin lại mẫu hàng hóa đã đề nghị xác định trước mã số tại Thông báo kết quả xác định trước mã số số 10398/TB-TCHQ ngày 03/11/2016 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu gửi lại 02 mẫu Camera gọi cửa hiệu JK-DVF theo Thông báo kết quả xác định trước mã số số 10398/TB-TCHQ nêu trên theo đề nghị của Công ty (gửi kèm theo công văn này).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh