Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/VPCP-KGVX
V/v thực hiện việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19 (nCoV), tránh việc tự ý rời khỏi nơi cách ly trái quy định về phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo:

1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương kiên quyết rút Giấy phép lao động của công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cách ly mà không thực hiện cách ly hoặc tự ý rời khỏi nơi cách ly.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc đưa tin lên án những trường hợp không chấp hành các giải pháp của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nhất là tự ý rời khỏi nơi cách ly.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: YT, NG;
- Đài Truyền hình VN;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, QHQT, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng