Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11446/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế sản phẩm đặt DNCX gia công sau khi xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2255/HQĐNa-TXNK ngày 17/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc hoàn thuế sản phẩm thuê DNCX gia công sau khi xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định Người nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Theo quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công hàng hóa, khi nhập khẩu trở lại đã nộp thuế nhập khẩu cho phần giá giá trị tăng thêm của sản phẩm gia công, sau đó sản phẩm này được tiếp tục chế biến sản xuất và đã xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì doanh nghiệp nội địa được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục giám sát quản lý;
- Cục Hải quan tỉnh Long An (thay trả lời CV2315/HQ-LA ngày 31/10/2016);
- Lưu: VT, TXNK -CST (05 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương