Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11417/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã HS cho mặt hàng dự định nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt.
(Đ/c: Số 10, BT2, X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3011/AV-2016 ngày 30/11/2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt (Công ty) đề nghị xác định mã số trước khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng có tên xe văn phòng ngân hàng di động. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, người khai hải quan có trách nhiệm nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan. Hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định trên thì các công văn của Công ty chưa phù hợp với quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC do không có Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu.

Tổng cục Hải quan gửi trả công văn số 3011/AV-2016 để Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh