Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11393/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
(Đ/c: Số 396 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 289/SMC-CV ngày 18/11/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (Công ty SMC) về vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 7511/BTC-TCHQ ngày 02/6/2016 và 10495/BTC-TCHQ ngày 28/7/2016 của Bộ Tài chính liên quan đến thủ tục nhập khẩu lô hàng thép hiện đang lưu giữ tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC) và các Công ty thuộc hệ thống thành viên của Công ty SMC (như Công ty TNHH SMC - SUMMIT) liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để làm thủ tục hải quan cho các lô hàng thép theo quy định hiện hành.

Sau khi các Bộ, ngành có hướng dẫn khác về thời điểm nộp giấy phép nhập khẩu tự động khi làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét lại thời điểm áp dụng biện pháp tự vệ đối với các lô hàng nhập khẩu đã đăng ký tờ khai trước đây của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T/T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục HQTP. Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh