Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dệt may Hải Âu.
(Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 928/VPCP-ĐMDN ngày 7/2/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển Đơn phản ánh kiến nghị của Công ty TNHH Dệt may Hải Âu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về việc áp dụng tăng giá hàng hóa khi đánh thuế xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra trị giá khai báo của Công ty:

Qua rà soát việc khai báo trị giá tính thuế đối với mặt hàng sợi filament tổng hợp có độ bền cao từ sợi polyester, mã số HS 54022000, xuất xứ Trung Quốc của Công ty TNHH Dệt may Hải Âu thì:

- Năm 2018: Kim ngạch nhập khẩu là 160.466 USD, đơn giá khai báo từ 1,66 – 2 USD/kg.

- Năm 2019: Kim ngạch nhập khẩu là 289.311 USD, đơn giá khai báo: 4 tháng đầu năm 2019 từ 1,54 – 1,92 USD/kg, 8 tháng cuối năm 2019 từ 1,17 – 1,34 USD/kg.

Như vậy, mức giá khai báo của Công ty có xu hướng ngày càng giảm, giảm từ 24-30% so với năm 2018 và đầu năm 2019. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính cơ quan hải quan thực hiện xác định dấu hiệu nghi vấn về trị giá khai báo và thực hiện tham vấn là đúng quy định.

2. Về chứng từ, tài liệu cung cấp, xuất trình cho cơ quan hải quan:

Để làm rõ nghi vấn về trị giá khai báo thì người khai hải quan cần cung cấp, xuất trình các chứng từ, tài liệu theo quy định tại tiết b.2 điểm 4 khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì đề nghị Công ty TNHH Dệt may Hải Âu liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm rõ các nghi vấn về khai báo trị giá hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dệt may Hải Âu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Văn Phòng Chính phủ (để b/c);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI (để biết);
- Lưu: VT, TXNK- HằngB (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng