Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11171/CT-TTHT
V/v quyết toán thuế tncn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ông/Bà Choi JungA
87 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 8544397813

Trả lời văn thư số 08-19/CV-01 ngày 22/08/2019 của người nộp thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

- Tại điểm a khoản 1 Điều 6 quy định kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú:

“1. Đối với cá nhân cư trú

a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.”

Trường hợp người nộp thuế Choi JungA trình bày có ký hợp đồng lao động với Văn phòng đại diện Taejin Sourcing Co., LTD. Tại Thành phố Hố Chí Minh từ 01/08/2018 đến 31/07/2019, nếu ông (Bà) lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ ngày 01/08/2018, trong năm 2018 ở Việt Nam dưới 183 ngày thì kỳ quyết toán thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam (từ 01/08/2018 đến 31/07/2019), thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.

Cục Thuế TP trả lời để người nộp thuế biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLHKD,CN&TK;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu (TTHT. VT);
1627-6434-vhlam

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình