Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10952/VPCP-KSTT
V/v Đề án xây dng cơ sở dữ liệu quốc gia v cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4876/TTr-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2019 về phê duyệt Đ án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Bộ Nội vụ như sau:

1. Rà soát, bổ sung, làm rõ tiêu chí, phạm vi, quy mô của cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức để có căn cứ đề xuất đổi tên Đề án.

2. Thống nhất với Ban Tổ chức trung ương về nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các cơ quan quốc hội, các cơ quan tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện Đề án.

3. Bổ sung, làm rõ giải pháp chia sẻ dữ liệu, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế cung cấp, chia sẻ dữ liệu trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ để tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

4. Làm rõ nội dung, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong tổ chức chuẩn hóa, chuyển đổi, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các Vụ: TCCV, KTTH, TCCB, TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT(2). B.Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng