Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/BYT-KH-TC
V/v bảo đảm hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra (Covid-19), Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản gửi các Sở Y tế khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19 (công văn số 398/BYT-KHTC ngày 01/02/2020, số 473/BYT-KHTC ngày 05/02/2020). Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế nhận được báo cáo của 49/63 Sở Y tế về nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có báo cáo số liệu các trang thiết bị xét nghiệm, các trang thiết bị điều trị cần thiết phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng còn thiếu đề nghị mua thêm. Để bảo đảm hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các địa phương chưa thực hiện báo cáo số liệu theo công văn số 473/BYT-KHTC ngày 05/02/2020 của Bộ Y tế về báo cáo các cơ sở, trang thiết bị và năng lực đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đề nghị tiếp tục báo cáo số liệu về Bộ Y tế trước ngày 08/3/2020 để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Các địa phương, đơn vị quán triệt công tác bảo đảm hậu cần phòng chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại ch; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”.

3. Trên cơ sở số liệu đã báo cáo Bộ Y tế theo công văn số 473/BYT-KHTC ngày 05/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế rà soát để đảm bảo kinh phí mua thuốc, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, trong đó lưu ý:

- Đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế dự phòng và cơ sở khám, chữa bệnh mua các loại thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm và điều trị bệnh theo từng cấp độ dịch, đặc biệt hóa chất xét nghiệm trong trường hợp dịch lây lan mạnh tại cộng đồng. Yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch, chăm sóc bệnh nhân và tiếp xúc với bệnh nhân, không để lây nhiễm cho cán bộ y tế.

- Đảm bảo kinh phí chi trả phụ cấp chống dịch, phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ, chi cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Lưu ý, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn những diễn biến phức tạp, do vậy các địa phương, đơn vị không được chủ quan, cần luôn bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch theo Chỉ thị 05/CT-TTg , 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngoài hậu cần cho phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế phải bảo đảm đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh thường xuyên của cơ sở y tế.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo hướng dẫn tại công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế khẩn trương triển khai thực hiện. Trường hợp các địa phương có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Y tế để xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: KCB, QLD, TTB&CTYT, YTDP;
- Lưu: VT, KHTC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường