Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/VPCP-KGVX
V/v tăng cường công tác thông tin phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian vừa qua, một số phương tiện truyền thông có đưa tin về việc người nhiễm COVID-19 (nCoV) có thể ủ bệnh tới 24 ngày, gây tâm lý lo ngại cho người dân. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương có giải đáp về nội dung nêu trên và sớm thông tin cho nhân dân biết.

Văn phòng chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổn TTĐT; các Vụ: QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3). vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp