Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/BYT-KHTC
V/v: Bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch nCoV tại địa phương

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ- TTg ngày 23/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCoV), Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế đã có Công điện số 88/CĐ-BYT ngày 24/01/2020 gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Long An về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế thực hiện các nội dung sau:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế.

2. Tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế, công tác giám sát xác minh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ.

3. Chỉ đạo tổ chức thường trực chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV 24/24 giờ.

4. Xây dựng kế hoạch kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế dự phòng mua các loại vật tư, hóa chất, trang thiết bị cần thiết để phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch, đặc biệt hóa chất xét nghiệm trong trường hợp dịch lây lan mạnh tại cộng đồng. Yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch, không để lây nhiễm cho cán bộ y tế.

- Đảm bảo kinh phí cho các bệnh viện thuộc địa phương quản lý chuẩn bị về cơ số hóa chất, thuốc, vật tư và trang thiết bị cần thiết cho các đơn vị điều trị theo từng cấp độ dịch, đặc biệt hóa chất xét nghiệm trong trường hợp dịch lây lan mạnh tại cộng đồng. Yêu cầu các bệnh viện phải bảo đảm đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân cho bác sỹ, y tá, điều dưỡng, lái xe (những người chăm sóc bệnh nhân và tiếp xúc với bệnh nhân), không để lây nhiễm cho cán bộ y tế.

- Đảm bảo kinh phí chi trả phụ cấp chống dịch, phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ, chi cộng tác viên, tình nguyên viên tham gia chống dịch nhóm A theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, TP (để chỉ đạo);
- Các Cục, Vụ, Tổng cục, Thanh tra Bộ Y tế (để p/hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- TTKDYTQT, TTKSBT/TTYTDP các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC (02b), DP (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên