Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

Phúc đáp Công văn số 5728/UBND-KGVX ngày 08/8/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phân khai nguồn kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

Ngày 05/7/2019, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản số 726/UBDT-VP gửi Bộ Tư pháp về việc đính chính phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13/2/2019 theo đó đính chính chuyển điểm 2, mục B Phụ lục 1 văn bản ngưng hiệu lực (Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC, hướng dẫn chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015) sang điểm 17, Phụ lục 3 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực. Vì vậy, việc sử dụng nguồn vốn sự nghiệp đã cấp theo Quyết định 2085/QĐ-TTg được sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-UBDT và Thông tư 06/2013/TTLT-UBDT-BTC. Đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo triển khai, giải ngân nguồn vốn theo quy định.

2. Về đề xuất phân bổ vốn đầu tư thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Dân tộc, Chính phủ đã có văn bản số 110/TTr- CP ngày 29/3/2019 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phân bổ 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018-2019 để thực hiện các chính sách theo Quyết định 2085, 2086. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 trong đó giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối được nguồn ngân sách hằng năm, bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ ngành rà soát, cân đối và bố trí kinh phí cho các địa phương.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1021/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 1021/UBDT-CSDT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/09/2019
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Y Thông
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/09/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản