Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/SGDĐT-KTKĐ
V/v hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường trung học cơ sở có dạy Chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Căn cứ Công văn số 689/BGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và xét tốt nghiệp chương trình song ngữ, chương trình tăng cường tiếng Pháp cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông kể từ năm học 2017 - 2018;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp như sau:

1. Thi tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình song ngữ tiếng Pháp

- Ngày thi: 21 tháng 5 năm 2021 (thi trong một ngày).

Thời gian thi và bài thi:

- Thí sinh dự thi 2 bài thi là tiếng Pháp và Toán bằng tiếng Pháp trong đó:

❖ Thời gian làm bài thi môn tiếng Pháp (kể cả thời gian nghe băng): 120 phút.

❖ Thời gian làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp: 60 phút.

- Hội đồng coi thi và chấm thi: đặt tại Trường Trung học cơ sở Colette, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Xét tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình song ngữ tiếng Pháp

- Đối với chương trình song ngữ: Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) là trung bình cộng của điểm tiếng Pháp (ĐTP) và điểm Toán bằng tiếng Pháp (ĐTTP) với các hệ số quy định như sau:

ĐXTN =

(ĐTP * 2) + ĐTTP

3

- Đối với chương trình tăng cường: Điểm xét tốt nghiệp là điểm bài thi môn tiếng Pháp trong kỳ thi tuyển sinh 10.

3. Lịch làm việc

Thời gian theo lịch làm việc sau:

LỊCH LÀM VIỆC

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân thực hiện

04/05/2021

08/05/2021

Các trường có thí sinh dự thi lập danh sách dự thi (theo mẫu quy định) gửi trường Trung học cơ sở Colette

Các đơn vị

10/05/2021

10/05/2021

Lập danh sách chung sắp xếp phòng thi và lập phiếu báo danh cho thí sinh

THCS Colette

14/05/2021

14/05/2021

Các đơn vị nhận phiếu báo danh tại trường THCS Colette

Các đơn vị

16/05/2021

16/05/2021

Phát phiếu báo danh cho thí sinh

Các đơn vị

20/05/2021

20/05/2021

Khai mạc, Họp hội đồng coi thi, kiểm tra hồ sơ của thí sinh dự thi

Hội đồng coi thi

21/05/2021

21/05/2021

Làm bài thi môn tiếng Pháp (120 phút)

Hội đồng coi thi

21/05/2021

21/05/2021

Làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp (60 phút)

Hội đồng coi thi

22/05/2021

26/05/2021

Hội đồng chấm thi làm việc

Hội đồng chấm thi

27/05/2021

28/05/2021

Hồi phách, lên điểm. Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy vi tính.

Hội đồng chấm thi

29/05/2021

29/05/2021

Công bố kết quả thi

Hội đồng chấm thi

29/05/2021

02/06/2021

Nhận đơn xin phúc khảo

Các đơn vị

03/06/2021

05/06/2021

Nộp hồ sơ phúc khảo về Phòng Khảo thi và KĐCLGD

Các đơn vị

06/06/2021

12/06/2021

Hội đồng phúc khảo làm việc

Hội đồng phúc khảo

13/06/2021

13/06/2021

Công bố kết quả phúc khảo (dự kiến)

Hội đồng phúc khảo

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm CEF;
- Ban Giám đốc SGDĐT;
- Các Phòng thuộc SGDĐT;
- Lưu: VP, KTKĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam