Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/SGDĐT-QLT
V/v: Thực hiện quy định cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hiệp quản;
- Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định mẫu giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT); Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Sở GDĐT hướng dẫn các trường THPT (công lập, ngoài công lập), hiệp quản, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) thực hiện quy định cấp GCN hoàn thành chương trình GDPT như sau:

1. Người học thuộc các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT thì được cấp GCN hoàn thành chương trình GDPT.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp GCN hoàn thành chương trình GDPT. Mẫu GCN hoàn thành chương trình GDPT theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định mẫu GCN hoàn thành chương trình GDPT.

3. Việc quản lý, sử dụng phôi, cấp, phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ, cấp bản sao từ sổ gốc GCN hoàn thành chương trình GDPT thực hiện như đối với văn bằng, chứng chỉ quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Sổ gốc cấp GCN hoàn thành chương trình GDPT phải đầy đủ, chính xác nội dung của GCN hoàn thành chương trình GDPT, đánh số trang, đóng dấu giáp lai, không được tẩy xóa, đảm bảo quản lý chặt chẽ và lưu trữ vĩnh viễn.

5. Trong thời gian 10 ngày kể từ khi hết hạn Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và trong thời gian 10 ngày sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT, các cơ sở giáo dục có nhu cầu mua phôi GCN hoàn thành chương trình GDPT gửi công văn đăng ký mua phôi về Sở (qua phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục).

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
PGĐ Phạm Xuân Tiến;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT,QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại