Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/TANDTC-TH
V/v ban hành hệ thống sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại và sổ nghiệp vụ, biểu mẫu sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Đồng chí Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020; đồng thời để có thông tin, dữ liệu về kết quả thụ lý, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên đã thành lập, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 454/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2020 ban hành hệ thống sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên, áp dụng trong toàn hệ thống kể từ ngày 01/01/2021.

Trong thời gian đợi in ấn, cấp phát Sổ nghiệp vụ năm 2021 cho các Tòa án theo Kế hoạch, Vụ Tổng hợp gửi bản mềm mẫu Sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về Hòa giải, đối thoại (qua hệ thống thư điện tử) để các Tòa án sử dụng.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chỉ đạo quán triệt đến các Thẩm phán, cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tổ chức triển khai thi hành nghiêm túc Quyết định nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao, thông qua Vụ Tổng hợp theo số điện thoại 0983.215.489 (đồng chí Chu Thị Thu Hiền, Trưởng phòng, phòng Thống kê - Tổng hợp) để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để b/c);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Phạm Công Tuyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 07/TANDTC-TH năm 2021 về hệ thống sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại và sổ nghiệp vụ, biểu mẫu sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  • Số hiệu: 07/TANDTC-TH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/01/2021
  • Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  • Người ký: Phạm Công Tuyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/01/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản