Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma túy trong ngành Kiểm sát nhân dân, gồm:

- Biểu mẫu MT số 01: Thống kê kết quả truy tố tội phạm về ma túy;

- Biểu mẫu MT số 02: Thống kê kinh phí và cán bộ phòng, chống ma túy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Cục 2, Văn phòng VKSNDTC, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự các cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (để phối hợp chỉ đạo)
- C04- BCA (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục 2.

KT.VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quảng