Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/BHXH-PC
V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận Thông tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch số 5044/KH-BHXH ngày 16/12/2016 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong ngành BHXH. Kết quả sau hai năm, toàn Ngành đã triển khai kịp thời và đạt được những kết quả nhất định. Để tiếp tục triển khai hiệu quả, thống nhất Luật Tiếp cận thông tin, đồng thời chuẩn bị cho công tác đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (01/7/2018 - 01/7/2021) theo Công văn số 4435/BTP-PLHSHC ngày 08/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành1; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; chú trọng công tác tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị.

2. Duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin (Thông tin công khai) trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan; công khai Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-BHXH ngày 31/5/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

3. Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử đảm bảo đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

5. Chỉ đạo bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số lượng thông tin được yêu cầu, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do…), đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của ngành BHXH. Báo cáo kết quả thực hiện cung cấp thông tin cho công dân lồng ghép trong Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm của đơn vị.

6. Vụ Pháp chế theo dõi việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành trong năm 2020 và các năm kế tiếp, chủ trì báo cáo đánh giá 3 năm triển khai thi hành Luật gửi Bộ Tư pháp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 1 Bộ Tư pháp đã xuất bản các sổ tay, tài liệu hướng dẫn về tiếp cận thông tin, đồng thời đăng tải tại chuyên mục Tiếp cận thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: https://moj.gov.vn/tctt/Pages/so-tay-hd.aspx?ItemID=4).