Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/BCĐCCHC
V/v tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 22/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là các bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các tỉnh) đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính trong phạm vi cả nước, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg). Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với lộ trình cải cách chung của Chính phủ và với điều kiện cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương; các kế hoạch cải cách hành chính phải đảm bảo chất lượng, theo đó các nhiệm vụ phải xác định rõ kết quả đầu ra, thời gian hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; đồng thời bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo cho việc thực hiện. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Đẩy mạnh triển khai cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các rào cản, thủ tục rườm rà, loại bỏ các giấy phép con không phù hợp, rút ngắn thời gian và tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP1, Nghị quyết số 35/NQ-CP2, Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg3 và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP .

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đồng thời, hoàn thành việc xây dựng và ban hành các quy định về hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg. Triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sớm tổng kết, đánh giá việc thí điểm triển khai mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương theo mục tiêu đặt ra cũng như thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và các nghị quyết của Đảng.

- Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án quốc gia về cải cách hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ; định kỳ cập nhật kết quả xây dựng và triển khai các đề án trên tại các báo cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng, năm của bộ, cơ quan ngang bộ gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

- Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh triển khai xác định và công bố Chỉ số hài lòng về chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục theo quy định.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh; nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia, đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào tiến trình cải cách. Các nội dung, hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính phải bảo đảm tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá cải cách hành chính:

- Các bộ, các tỉnh chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã ban hành hoặc đột xuất đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Sử dụng hiệu quả công cụ Chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá kết quả đạt được trong cải cách hành chính hàng năm. Tăng cường lấy ý kiến người dân, tổ chức đối với kết quả triển khai cải cách hành chính thông qua khảo sát, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công nói riêng nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao lợi ích của người dân, tổ chức trong quá trình cải cách hành chính.

4. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và kết quả cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của các bộ, các tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và yêu cầu của Ban Chỉ đạo, bảo đảm thông tin báo cáo phải chính xác, đúng thẩm quyền ban hành và gửi đúng thời gian quy định.

Ngoài những nội dung báo cáo theo quy định chung, các bộ được giao chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính tại Quyết định số 225/QĐ-TTg định kỳ có báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi cả nước đối với những lĩnh vực được giao phụ trách (Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ...).

Trên đây là những nội dung cần tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Ban Tổ chức TW (để b/c và phối hợp);
- Phó TB TTrực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- Các thành viên BCĐ;
- Bộ Nội vụ (CCHC);
- Vụ, Ban TCCB các bộ, ngành TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, BCĐCCHC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Nguyễn Trọng Thừa

 1 Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

2 Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

3 Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.