Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-TCQLĐĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3539/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bô Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ TCCB, Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Thanh Khuyến

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2016)

I. MỤC TIÊU

1. Tập trung nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đảm bảo phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục; 100% TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục được kịp thời công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với lĩnh vực quản lý về đất đai.

3. Rà soát, đánh giá thực hiện Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai để bảo đảm khắc phục sự chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị để phù hợp với nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành ở địa phương,

4. Đẩy mạnh cải cách; chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc Tổng cục.

5. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực đất đai.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Tổng cục, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân; phối hợp với các đơn vị triển khai các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 theo quy định tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Trọng tâm CCHC năm 2016 là triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, công tác và kế hoạch CCHC năm 2016 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả;

b) Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính một cách, thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo các kết quả CCHC. Thực hiện việc tự chấm điểm kết quả Chỉ số CCHC đối với Tổng cục năm 2015;

c) Phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác CCHC của Tổng cục

d) Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ CCHC; tiến hành việc thực hiện các kế hoạch CCHC đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

đ) Tăng cường chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và nâng cao ý thức trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động.

2. Cải cách thể chế

a) Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Dự kiến năm 2016 sẽ đề xuất xây dựng trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định gồm: Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và trình Bộ trưởng ban hành 10 Thông tư để hướng dẫn một số nội dung mới được quy định tại Luật đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

b) Trên cơ sở rà soát VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục, bảo đảm khắc phục các quy định còn bất cập và chưa phù hợp với các Luật mới được ban hành, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ cho phù hợp, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai;

c) Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các nông, lâm trường; các công ty nông, lâm nghiệp. Tổ chức triển khai kiểm tra thi hành Luật Đất đai theo kế hoạch năm 2016, gồm: kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai: kiểm tra, theo dõi giám sát việc xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra, kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai.

Chỉ đạo và đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường và tổng hợp xây dựng báo cáo chung của cả nước. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi, giám sát quản lý, sử dụng đất đối với một số công trình, dự án do Trung ương quản lý. Tiếp tục tổng hợp các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và môi trường, của Tổng cục Quản lý đất đai;

d) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; tổ chức thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2016 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách TTHC; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

b) Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với công tác xây dựng VBQPPL; thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa TTHC trong quá trình xây dựng VBQPPL

c) Tiến hành công tác kiểm soát TTHC gắn liền với công tác xây dựng chính sách, pháp luật về đất đai bảo đảm phù hợp với các VBQPPL mới được ban hành; rà soát, cải cách, thực hiện đồng bộ, quyết liệu các phương án đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC của xã hội;

d) Thực hiện nghiêm túc công tác công bố, công khai TTHC; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện công bố, công khai các TTHC trong lĩnh vực đất đai theo quy định

đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết TTHC; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống phần mềm “Dịch vụ công một cửa” tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

e) Tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực công chức làm công tác xây dựng pháp luật và kiểm soát TTHC; ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí thỏa đáng cho công tác cải cách, kiểm soát TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Tiếp tục rà soát, đánh giá thực hiện Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai.

b) Tổ chức thực hiện Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục đến năm 2030.

c) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai tại địa phương theo các Thông tư liên tịch: Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC và Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Thực hiện Quyết định số 1772/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ; Trong năm 2016, Tổng cục sẽ tiến hành tổ chức triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo kế hoạch trong Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết tinh giản biên chế cho năm 2017.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 30-NQ/BCSĐTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ban cán sự đảng Bộ về công tác luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý.

c) Tiếp tục rà soát, thực hiện đề án xác định vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo định hướng của Bộ.

d) Tiếp tục phối hợp hoàn thiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2020, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ giai đoạn 2016 - 2020.

d) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Tổng cục, nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa các nguồn vốn phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

6. Cải cách tài chính công

a) Tiếp tục cải tiến công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Tăng cường công tác quản lý tài sản công; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước;

c) Rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, kế toán thuộc thẩm quyền của Tổng cục theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính

a) Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016; tiếp tục thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực đất đai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; hoàn thành việc xây dựng, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và hệ thống mạng thông tin đất đai.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục, quản lý, điều hành và xử lý công việc của các đơn vị, đặc biệt là sử dụng đồng bộ, thường xuyên các hệ thống phần mềm điều hành qua mạng của Tổng cục trong tất cả các đơn vị trực thuộc; bảo đảm 100% công chức, viên chức và người lao động sử dụng hệ thống thư điện tử, 90% các văn bản, tài liệu chính thức được thực hiện trên mạng điện tử, cải tiến phương thực làm việc, từng bước hiện đại hóa hành chính

c) Tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

d) Tiếp tục tổ chức giao lưu trực tuyến với tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về đất đai; tổ chức giao ban vùng với các địa phương trên cả nước.

III. GIẢI PHÁP

1. Tổng cục trưởng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC của Tổng cục, của đơn vị, tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, đưa nội dung CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị, tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch

2. Thực hiện vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác CCHC theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác cải cách TTHC.

3. Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác CCHC được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Tổng cục và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật

4. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TTHC ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục

5. Tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo, chuyển giao công nghệ quản lý, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của Tổng cục Quản lý đất đai.

6. Khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các tổ chức, đoàn thể trong Tổng cục

Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn Tổng cục và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục có Kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch

2. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục

a) Khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục

b) Tổ chức lập dự toán kinh phí để thực hiện các đề án, dự án, chương trình (nếu có), nhiệm vụ CCHC năm 2016, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

c) Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (hàng quý, sáu tháng, năm)

d) Bố trí đủ và ổn định cán bộ, công chức, viên chức thực hiện và theo dõi công tác cải cách hành chính và đơn vị, bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính

3. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Kế hoạch.

b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện Kế hoạch

c) Trình Tổng cục trưởng quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục

d) Tổng cục, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm 2016 của Tổng cục theo Kế hoạch.

4. Trách nhiệm của Vụ Chính sách và Pháp chế

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung tiếp nhận, xử lý những vướng mắc kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

5. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tổng hợp trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định điều chỉnh kinh phí cho các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ cải cách hành chính trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Tổng cục

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục theo Kế hoạch.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng dự toán và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2016 để phân bổ kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục

6. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ.

7. Trách nhiệm của Văn phòng

Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Dữ liệu Thông tin đất đai thực hiện triển khai thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung hiện đại hóa hành chính của Kế hoạch.

8. Trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực đất đai; đưa các nội dung phản ánh cải cách hành chính lên website của Tổng cục

9. Trách nhiệm của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai

Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách và Pháp chế triển khai việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính với các nội dung tuyên truyền, pháp luật về đất đai./.