Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CTVN-THGP
V/v phúc đáp văn bản số 1623/GSQL-GQ1

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Giám sát Quản lý về Hải quan

Phúc đáp văn bản số 1623/GSQL-GQ1 ngày 23/12/2015 về việc nhập khẩu gỗ CITES của Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trao đổi như sau:

1. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu mẫu vật các loài động thực vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Nông nghiệp và Nghị quyết 12.3 (Rev. CoP16) về giấy phép và chứng chỉ CITES. Theo đó, đối với các giấy phép CITES có ghi Phụ lục đính kèm (see attached logs list) tại ô số 9, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu phải xuất trình Phụ lục đính kèm giấy phép có chữ ký và con dấu của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, phù hợp với các thông tin trong giấy phép được cấp.

2. Khi làm thủ tục thông quan thì hàng hóa phải phù hợp với mô tả trong Phụ lục đính kèm được nêu tại ô số 9 của Giấy phép.

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trao đổi để Quý Cục biết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vương Tiến Mạnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 04/CTVN-THGP năm 2016 về phúc đáp văn bản 1623/GSQL-GQ1 do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 04/CTVN-THGP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/01/2016
  • Nơi ban hành: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
  • Người ký: Vương Tiến Mạnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản