Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0362/XNK-NS
V/v thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020, theo đó hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo (mã HS 10.06) trong tháng 4 năm 2020 là 400.000 tấn. Quyết định này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1106/QĐ-BCT nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp, triển khai một số nội dung như sau:

1. Thông tin đến các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn để biết và triển khai thực hiện kịp thời.

2. Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu cũng như việc triển khai thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo hoạt động trên địa bàn.

3. Trong quá trình thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; bản mềm gửi vào địa chỉ email: linh ntm@moit.gov.vn, phuongpn@moit.gov.vn) để kịp thời trao đổi với các cơ quan hữu quan liên quan thống nhất phương án xử lý.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NS, phuongpn/linhntm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Toản