Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0361/XNK-NS
V/v thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020, theo đó hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo (mã HS 10.06) trong tháng 4 năm 2020 là 400.000 tấn. Quyết định này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1106/QĐ-BCT nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông tin để các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo được biết và triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (địa chỉ: s 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; bản mềm gửi vào địa chỉ email: linh ntm@moit.gov.vn, phuongpn@moit.gov.vn) và Sở Công Thương trên địa bàn để cùng kịp thời trao đối với các cơ quan hữu quan liên quan thống nhất phương án xử lý.

Ngoài ra, đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu và các trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông tin để các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phối hợp, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- SCT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để ph/h);
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NS, phuongpn/linhntm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Toản