Thủ tục hành chính: Công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-211861-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; bộ phận Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban nhân cấp cấp huyện…
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy công nhận danh hiệu “Thông văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng