Thủ tục hành chính: Công nhận danh hiệu “thôn, làng, bản, tổ dân phố kiểu mẫu” - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận danh hiệu “thôn, làng, bản, tổ dân phố kiểu mẫu” - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-BS84
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Văn bản chưa quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy công nhận danh hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng