Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-242412-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện + Phòng chuyên môn (quản lý về lĩnh vực hội dự kiến hoạt động) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện; phòng chuyên môn quản lý về lĩnh vực hội dự kiến hoạt động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng