Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-075546-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng, giao dịch trước đây
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng, giao dịch trước đây
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng