Thủ tục hành chính: Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-091901-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng số 1 - Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng số 1 - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với vụ việc đơn giản 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với vụ việc phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng của Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng