Thủ tục hành chính: Công chứng Hợp đồng trao đổi nhà - Quảng Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-QBI-049666-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với trường hợp đồng yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc. Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng trao đổi quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng