Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công bố lại cảng thủy nội địa trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Công bố lại cảng thủy nội địa trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS524
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải và Pháp chế - Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua Văn thư/bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố bến cảng thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng