Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công bố lại cảng thủy nội địa trong trường hợp quyết định công bố cảng nội địa hết hạn không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Công bố lại cảng thủy nội địa trong trường hợp quyết định công bố cảng nội địa hết hạn không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS523
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua Văn thư/bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố bến cảng thủy nội địa.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng