Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS365
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào đơn đề nghị chuyển nhượng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng