Thủ tục hành chính: Chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) thành Công ty cổ phần - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) thành Công ty cổ phần - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-247069-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng