Thủ tục hành chính: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285105-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không thực hiện cấp đổi đồng loạt thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện (Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu) hoặc qua trang web dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, theo địa chỉ: tnmttravinh.gov.vn:8080/whome;
Ngược lại, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thực hiện cấp đổi đồng loạt theo chủ trương “dồn điền đổi thửa” thì Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thoả thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, sau đó nộp hồ sơ theo quy định trên để thực hiện thủ tục.
Thời hạn giải quyết: - Không quá 10 ngày (không kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
- Không quá 25 ngày đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Không quá 50 ngày (không kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng