Thủ tục hành chính: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS293
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hộ đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã đối với Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân.
Thời hạn giải quyết: - Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng