Thủ tục hành chính: Chuyển đổi công năng nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi công năng nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS100
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi báo cáo trực tiếp hoặc gửi báo cáo bằng đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tùy từng trường hợp cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi công năng nhà ở sinh viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng