Thủ tục hành chính: Cho thuê nhà ở sinh viên - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê nhà ở sinh viên - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS108
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị quản lý vận hành nhà ở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị quản lý vận hành nhà ở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp đơn trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý nhận nhà ở nhận được đơn và các giấy tờ khác của sinh viên (nếu có)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng