Thủ tục hành chính: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS135
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác có thể được thực hiện ngoài trụ sở cơ quan
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng