Thủ tục hành chính: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS159
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác có thể được thực hiện ngoài trụ sở cơ quan.
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng