Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-026759-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng