Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký cá nhân - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký cá nhân - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-094776-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng