Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp tại Tờ trình số 754/TTr-STP ngày 28/12/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 74 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 394/QĐ-CT ngày 01 tháng 02 năm 2013)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lí do bãi bỏ

1

T-VPH-094400-TT

Đăng ký khai sinh đúng hạn

Gộp vào thủ tục Đăng ký khai sinh

2

T-VPH-094496-TT

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

3

T-VPH-094502-TT

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam

4

T-VPH-094506-TT

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định, lâu dài tại Việt Nam, còn người kia là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

5

T-VPH-094332-TT

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

6

T-VPH-094080-TT

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

7

T-VPH-094081-TT

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

8

T-VPH-093504-TT

Đăng ký khai sinh quá hạn

9

T-VPH-094754-TT

Đăng ký kết hôn

Gộp vào thủ tục Đăng ký kết hôn

10

T-VPH-092800-TT

Đăng ký kết hôn giữa công dân có hộ khẩu thường trú cùng xã

11

T-VPH-094068-TT

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

12

T-VPH-093925-TT

Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn

Gộp thủ tục Xác nhận tình trạng hôn nhân

13

T-VPH-092889-TT

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14

T-VPH-094758-TT

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)

15

T-VPH-094763-TT

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài)

16

T-VPH-093516-TT

Đăng ký khai tử

Gộp thủ tục Đăng ký khai tử

17

T-VPH-094254-TT

Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố đã chết

18

T-VPH-094513-TT

Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định, lâu dài tại Việt Nam

19

T-VPH-093833-TT

Đăng ký khai tử quá hạn

20

T-VPH-093648-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Gộp thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

21

T-VPH-094540-TT

Đăng ký việc nhận con

22

T-VPH-094552-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên

23

T-VPH-094559-TT

Đăng ký việc nhận cha, mẹ (con đã thành niên nhận cha mẹ)

24

T-VPH-092944-TT

Đăng ký giám hộ

 

25

T-VPH-094257-TT

Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

 

27

T-VPH-093869-TT

Thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung, điều chỉnh hộ tịch đăng ký tại UBND cấp xã trước đây

 

28

T-VPH-094521-TT

Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

 

29

T-VPH-093680-TT

Điều chỉnh giấy tờ hồ sơ cá nhân sau khi có Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch

 

30

T-VPH-094765-TT

Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con

31

T-VPH-094768-TT

Bổ sung, sửa đổi giấy khai sinh của con nuôi

32

T-VPH-093519-TT

Đăng ký lại việc sinh

Gộp vào thủ tục Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn

33

T-VPH-094342-TT

Đăng ký lại việc tử

34

T-VPH-094288-TT

Đăng ký lại việc kết hôn

35

T-VPH-094023-TT

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

Gộp vào thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc

36

T-VPH-092838-TT

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn

37

T-VPH-092866-TT

Cấp bản sao giấy khai sinh

38

T-VPH-092854-TT

Cấp bản sao Giấy chứng tử

39

T-VPH-092879-TT

Cấp bản sao Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

40

T-VPH-094573-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ

41

T-VPH-094588-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ

42

T-VPH-094381-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

43

T-VPH-094595-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

44

T-VPH-093663-TT

Đăng ký việc nuôi con nuôi

Gộp thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi

45

T-VPH-094309-TT

Đăng ký nuôi con nuôi (trong trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tìm được cha, mẹ đẻ mà chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng, cả cha và mẹ đẻ của trẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người hoặc tổ chức giám hộ)

46

T-VPH-094350-TT

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

47

 

Đăng ký nuôi con nuôi thực tế

48

T-VPH-094776-TT

Chứng thực chữ ký cá nhân

Gộp thủ tục Chứng thực chữ ký

49

T-VPH-095061-TT

Chứng thực uỷ quyền đăng ký xe

50

T-VPH-095063-TT

Chứng thực văn bản uỷ quyền nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt

51

T-VPH-095135-TT

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

52

T-VPH-095130-TT

Chứng thực văn bản uỷ quyền nhận tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

53

T-VPH-095263-TT

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt

54

T-VPH-112938-TT

Chứng thực văn bản uỷ quyền

Gộp vào thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản và tài sản gắn liền trên đất

55

T-VPH-095058-TT

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

56

T-VPH-095066-TT

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

57

T-VPH-095069-TT

Chứng thực hợp đồng cho thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất

58

T-VPH-095077-TT

Chứng thực hợp đồng cho tặng nhà ở và quyền sử dụng đất

59

T-VPH-095079-TT

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở)

60

T-VPH-095083-TT

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng nhà ở; hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất; hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở).

61

T-VPH-095084-TT

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở)

62

T-VPH-095087-TT

Chứng thực hợp đồng mua bán, thế chấp nhà ở

63

T-VPH-095146-TT

Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản

64

T-VPH-095156-TT

Chứng thực việc huỷ bỏ hợp đồng

65

T-VPH-095164-TT

Chứng thực sửa đổi, bổ sung hợp đồng về bất động sản

66

T-VPH-095278-TT

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

67

T-VPH-112962-TT

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

68

T-VPH-112973-TT

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền với đất

69

T-VPH-112989-TT

Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà và quyền sử dụng đất ở

70

 

Chứng thực bản sao từ bản chính

 

71

T-VPH-095073-TT

Chứng thực di chúc, di sản

Gộp vào thủ tục chứng thực di chúc

72

T-VPH-112931-TT

Chứng thực di chúc

73

T-VPH-112952-TT

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Gộp vào thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản, văn hóa từ chối nhận di sản

74

T-VPH-095241-TT

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản