Thủ tục hành chính: Chứng nhận, chứng nhận lại, chứng nhận bổ sung kiểm định viên đo lường - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận, chứng nhận lại, chứng nhận bổ sung kiểm định viên đo lường - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-210883-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung cần sửa đổi, bổ sung
- Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Quyết định chứng nhận kiểm định viên
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chứng nhận kiểm định viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng